معرفی کارمندان معرفی کارمندان

کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ردیف

سمت

جنس

مدرک

تعداد

1.       

 مسوول کتابخانه

مرد

فوق لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی

1

2.       

کتابدار مرجع

زن

لیسانس روانشناسی

1

3.       

کتابدار خدمات فنی

زن

دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2

4.       

کتابدار بخش نشریات

زن

لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی

1

5.       

کمک کتابدار و مامور مراقب

مرد

دیپلم

1

       6.

خدمتگزار مرد -------         1