اخبار اخبار

«بازگشت

نصب غش گیر ثابت قفسه های کتاب کتابخانه مرکزی

استحکام بخشی و تکمیل سازه قفسه ها شامل نصب غش گیر ثابت انجام گردید.

 

    

نظر
لینک مطلب :