موضوعات پربسامد

  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 مهندسی راه و ساختمان (تعداد بازدید : 528)  آمار (تعداد بازدید : 365)
 
 ایمونولوژی (تعداد بازدید : 340)  آسیب شناسی بالینی (تعداد بازدید : 326)
 
 بیمارستان ها و مراکز پزشکی (تعداد بازدید : 311)  دستگاه عضلانی استخوانی (تعداد بازدید : 297)
 
 علوم (تعداد بازدید : 287)  موسیقی (تعداد بازدید : 284)
 
 پرتوشناسی - تصویربرداری تشخیصی (تعداد بازدید : 283)  داستان خارجی (تعداد بازدید : 282)
 
 بیماری های زنان (تعداد بازدید : 280)  دستگا خون و لنفاوی (تعداد بازدید : 278)
 
 پوست (تعداد بازدید : 277)  دستگاه غدد و متابولیسم (تعداد بازدید : 272)
 
 پزشکی کودکان (تعداد بازدید : 267)  بیماری های واگیر (تعداد بازدید : 265)
 
 مامایی (تعداد بازدید : 264)  علوم طبیعی (تعداد بازدید : 263)
 
 مشاغل بهداشتی (تعداد بازدید : 260)  جمعیت و تنظیم خانواده (تعداد بازدید : 259)
 
 جغرافیا (تعداد بازدید : 257)  تاریخ ایران (تعداد بازدید : 256)
 
 هنر (تعداد بازدید : 256)  روانشناسی (تعداد بازدید : 251)
 
 اقتصاد خانواده (تعداد بازدید : 251)  بیوتکنولوژی (تعداد بازدید : 248)
 
 حرفه پزشکی (تعداد بازدید : 248)  مهندسی ساختمان (تعداد بازدید : 247)
 
 مهندسی مکانیک (تعداد بازدید : 247)  اقتصاد (تعداد بازدید : 245)
 
 گیاهشناسی (تعداد بازدید : 245)  تاریخ پزشکی (تعداد بازدید : 244)
 
 مهندسی خدمات شهری و بهداشت (تعداد بازدید : 241)  دستگاه اعصاب (تعداد بازدید : 241)
 
 پزشکی سالمندان (تعداد بازدید : 241)  دستگاه ادراری تناسلی (تعداد بازدید : 240)
 
 فارماکولوژی (تعداد بازدید : 239)  کتابداری (تعداد بازدید : 239)
 
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 237)  مدیریت (تعداد بازدید : 236)
 
 دستگاه تنفس (تعداد بازدید : 236)  گوش و حلق و بینی (تعداد بازدید : 236)
 
 ادبیات زبان فارسی (تعداد بازدید : 235)  دستگاه گوارش (تعداد بازدید : 235)
 
 مهندسی برق (تعداد بازدید : 234)  بهداشت عمومی (تعداد بازدید : 234)
 
 معاینه فیزیکی (تعداد بازدید : 234)  ارزشیابی آموزشی (تعداد بازدید : 233)
 
 دستگاه قلب و عروق (تعداد بازدید : 233)  آموزش و پرورش (تعداد بازدید : 232)
 
 مهندسی آب (تعداد بازدید : 232)  جراحی (تعداد بازدید : 231)
 
 آناتومی (تعداد بازدید : 230)  زبانشناسی (تعداد بازدید : 229)
 
 مهندسی عمومی (تعداد بازدید : 227)  شیمی (تعداد بازدید : 225)
 
 بیماری های عفونی (تعداد بازدید : 223)  اختلالات سیستمیک متابولیکی با منشا محیطی (تعداد بازدید : 223)
 
 بیوشیمی (تعداد بازدید : 222)  پرستاری (تعداد بازدید : 220)
 
 ورزش (تعداد بازدید : 219)  حسابداری (تعداد بازدید : 219)
 
 علوم اجتماعی (تعداد بازدید : 218)  دندانپزشکی (تعداد بازدید : 217)
 
 بهداشت حرفه ای (تعداد بازدید : 216)  مهندسی هسته ای (تعداد بازدید : 215)
 
 حقوق (تعداد بازدید : 214)  ریاضیات (تعداد بازدید : 214)
 
 چشم پزشکی (تعداد بازدید : 214)  اسلام (تعداد بازدید : 213)
 
 فیزیک (تعداد بازدید : 213)  ادبیات زبان انگلیسی (تعداد بازدید : 212)
 
 فیزیولوژی (تعداد بازدید : 211)  تکنولوژی شیمی (تعداد بازدید : 207)
 
 جامعه شناسی (تعداد بازدید : 203)  آمار زیستی (تعداد بازدید : 203)
 
 جراحی دهان (تعداد بازدید : 199)  آموزش به بیمار (تعداد بازدید : 194)
 
 پزشکی داخلی (تعداد بازدید : 192)  تغذیه و رژیم درمانی (تعداد بازدید : 191)
 
 اپیدمیولوژی (تعداد بازدید : 186)  اقتصاد بهداشت (تعداد بازدید : 182)
 
 علوم آزمایشگاهی (تعداد بازدید : 181)  فیزیک پزشکی (تعداد بازدید : 181)
 
 کمک های اولیه (تعداد بازدید : 176)
 
تعداد کل بازدیدها:  20591