موضوعات پربسامد

  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 مهندسی راه و ساختمان (تعداد بازدید : 534)  آمار (تعداد بازدید : 370)
 
 ایمونولوژی (تعداد بازدید : 346)  آسیب شناسی بالینی (تعداد بازدید : 330)
 
 بیمارستان ها و مراکز پزشکی (تعداد بازدید : 318)  دستگاه عضلانی استخوانی (تعداد بازدید : 305)
 
 علوم (تعداد بازدید : 293)  موسیقی (تعداد بازدید : 291)
 
 داستان خارجی (تعداد بازدید : 291)  پرتوشناسی - تصویربرداری تشخیصی (تعداد بازدید : 289)
 
 بیماری های زنان (تعداد بازدید : 286)  دستگا خون و لنفاوی (تعداد بازدید : 285)
 
 پوست (تعداد بازدید : 282)  دستگاه غدد و متابولیسم (تعداد بازدید : 276)
 
 علوم طبیعی (تعداد بازدید : 273)  هنر (تعداد بازدید : 271)
 
 بیماری های واگیر (تعداد بازدید : 271)  مامایی (تعداد بازدید : 271)
 
 پزشکی کودکان (تعداد بازدید : 271)  مشاغل بهداشتی (تعداد بازدید : 268)
 
 جمعیت و تنظیم خانواده (تعداد بازدید : 267)  جغرافیا (تعداد بازدید : 266)
 
 تاریخ ایران (تعداد بازدید : 265)  روانشناسی (تعداد بازدید : 257)
 
 اقتصاد (تعداد بازدید : 255)  مهندسی ساختمان (تعداد بازدید : 255)
 
 مهندسی مکانیک (تعداد بازدید : 255)  اقتصاد خانواده (تعداد بازدید : 255)
 
 حرفه پزشکی (تعداد بازدید : 254)  بیوتکنولوژی (تعداد بازدید : 253)
 
 گیاهشناسی (تعداد بازدید : 250)  تاریخ پزشکی (تعداد بازدید : 249)
 
 مهندسی خدمات شهری و بهداشت (تعداد بازدید : 246)  دستگاه اعصاب (تعداد بازدید : 246)
 
 پزشکی سالمندان (تعداد بازدید : 246)  فارماکولوژی (تعداد بازدید : 245)
 
 دستگاه ادراری تناسلی (تعداد بازدید : 245)  کتابداری (تعداد بازدید : 245)
 
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 244)  دستگاه تنفس (تعداد بازدید : 243)
 
 گوش و حلق و بینی (تعداد بازدید : 243)  مدیریت (تعداد بازدید : 242)
 
 ادبیات زبان فارسی (تعداد بازدید : 241)  دستگاه گوارش (تعداد بازدید : 241)
 
 ارزشیابی آموزشی (تعداد بازدید : 239)  مهندسی برق (تعداد بازدید : 239)
 
 بهداشت عمومی (تعداد بازدید : 239)  معاینه فیزیکی (تعداد بازدید : 239)
 
 آموزش و پرورش (تعداد بازدید : 238)  جراحی (تعداد بازدید : 238)
 
 مهندسی آب (تعداد بازدید : 237)  دستگاه قلب و عروق (تعداد بازدید : 237)
 
 آناتومی (تعداد بازدید : 236)  زبانشناسی (تعداد بازدید : 234)
 
 مهندسی عمومی (تعداد بازدید : 233)  پرستاری (تعداد بازدید : 231)
 
 شیمی (تعداد بازدید : 230)  بیماری های عفونی (تعداد بازدید : 228)
 
 اختلالات سیستمیک متابولیکی با منشا محیطی (تعداد بازدید : 228)  بیوشیمی (تعداد بازدید : 226)
 
 ورزش (تعداد بازدید : 224)  حسابداری (تعداد بازدید : 224)
 
 بهداشت حرفه ای (تعداد بازدید : 223)  علوم اجتماعی (تعداد بازدید : 222)
 
 دندانپزشکی (تعداد بازدید : 222)  چشم پزشکی (تعداد بازدید : 222)
 
 فیزیولوژی (تعداد بازدید : 221)  حقوق (تعداد بازدید : 220)
 
 مهندسی هسته ای (تعداد بازدید : 220)  ریاضیات (تعداد بازدید : 219)
 
 فیزیک (تعداد بازدید : 219)  اسلام (تعداد بازدید : 218)
 
 ادبیات زبان انگلیسی (تعداد بازدید : 216)  تکنولوژی شیمی (تعداد بازدید : 212)
 
 جامعه شناسی (تعداد بازدید : 208)  آمار زیستی (تعداد بازدید : 207)
 
 جراحی دهان (تعداد بازدید : 203)  آموزش به بیمار (تعداد بازدید : 202)
 
 پزشکی داخلی (تعداد بازدید : 198)  تغذیه و رژیم درمانی (تعداد بازدید : 196)
 
 اپیدمیولوژی (تعداد بازدید : 190)  اقتصاد بهداشت (تعداد بازدید : 189)
 
 علوم آزمایشگاهی (تعداد بازدید : 187)  فیزیک پزشکی (تعداد بازدید : 185)
 
 کمک های اولیه (تعداد بازدید : 182)
 
تعداد کل بازدیدها:  21110