معرفی کارمندان معرفی کارمندان

کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ردیف

سمت

جنس

مدرک

تعداد

1.       

 مسوول کتابخانه

مرد

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

1

2.       

کتابدار مرجع

زن

لیسانس روانشناسی

1

3.       

کتابدار خدمات فنی

زن

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2

4.       

کتابدار بخش نشریات

زن

فوق دیپلم مدارک پزشکی

1

5.       

کمک کتابدار

مرد

دانشجوی مدیریت امور اداری

1

       6.

متصدی امور دفتری مرد لیسانس         1