بانک های اطلاعاتی (دسترسی خارج از دانشگاه) بانک های اطلاعاتی (دسترسی خارج از دانشگاه)

بانک های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی

توجه :


     کسانی که مایل به استفاده از بانک های اطلاعاتی دانشگاه هستند و خارج از دانشگاه به اینترنت متصل شده اند      می توانند با ثبت نام در پورتال (طبق راهنمای کاربران) همان دسترسی که در داخل دانشگاه به منابع اشتراکی در هر مکانی داشته اند را نیز داشته باشند .


بانک های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی

Databases

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

  https://www.clinicalkey.com/nursing

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://webofknowledge.com

ISI Web Of Science/Thomson Reuters

------

http://www.sciencedirect.com

ScienceDirect

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.scopus.com

Scopus/Elsevier

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

tp://www.dl.gmu.ac.irht

https://www.clinicalkey.com

Clinical Key/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://jcr.clarivate.com

Journal Citation Reports (JCR)/Thomson

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://esi.clarivate.com

Essential Science Indicators (ESI)/Reuters

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://link.springer.com

Springer/springer

--------

http://www.cochranelibrary.com

The Chochrane Collaboration

-------

http://www.studentanatomy.net/new_home.aspx

Primal Pictures

------

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

Ulrich

E-Books

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/books

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/books

Clinical Key/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://search.proquest.com

Proquest/Proquest

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access

Science Direct/Elsevier

E-Journals

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

---------

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

Ulrich

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/journals

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.sciencedirect.com/science/journals

Science Direct/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://link.springer.com

Springer/springer

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/journals

Clinical Key/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.scopus.com

Scopus

Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/multimedia

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia

Clinical Key/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.sciencedirect.com

Science Direct/Elsevier

Evidence Based Medicine & Nursing Resources (EBM)&(EBN)

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/evidence_based_nursing_monographs

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/

Clinical Key/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.uptodate.com/contents/search

Up To Date/Wolter Kluwer

------

http://www.cochranelibrary.com

The Chochrane Collaboration

Drug Information

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/drugs

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/drugs

Clinical Key/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

Clinics

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/clinical_updates

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com

Clinical Key/Elsevier

Medical Protocols

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://link.springer.com/search?facet-content-type=Protocol

Springer/springer

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

CME

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/cme

Clinical Key/Elsevier

Interactive Skills & Procedures & Scales & Calculators

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/skills

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/procedures

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/scales

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/core_measures

Clinical key for Nursing/Elsevier

GuideLines&Patient Education

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/nursing_practice_guidelines

Clinical key for Nursing/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/patient_handout

Clinical key for Nursing/Elsevier

Labs

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/labs

Clinical key for Nursing/Elsevier