بانک های اطلاعاتی (دسترسی خارج از دانشگاه) بانک های اطلاعاتی (دسترسی خارج از دانشگاه)

بانک های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی

توجه :


     کسانی که مایل به استفاده از بانک های اطلاعاتی دانشگاه هستند و خارج از دانشگاه به اینترنت متصل شده اند      می توانند با ثبت نام در پورتال (طبق راهنمای کاربران) همان دسترسی که در داخل دانشگاه به منابع اشتراکی در هر مکانی داشته اند را نیز داشته باشند .

بانک های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی

 

 

Databases

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

 http://www.dl.gmu.ac.ir   https://www.clinicalkey.com/nursing Clinical key for Nursing/Elsevier       clkn

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://webofknowledge.com

ISI Web Of Science/Thomson Reuters

------ http://www.sciencedirect.com ScienceDirect SCIENCEDIRECT

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.scopus.com

Scopus/Elsevier

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com

Clinical Key/Elsevier

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

 

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://jcr.incites.thomsonreuters.com

Journal Citation Reports (JCR)/Thomson

 

http://www.dl.gmu.ac.ir http://onlinelibrary.wiley.com Wiley/John Wiley& Sons

http://www.gmu.ac.ir/images/thumbs/e/5e96200ff4c2c92a93d3b8bc79ea24e5.png

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://esi.incites.thomsonreuters.com

Essential Science Indicators (ESI)/Reuters

 

http://www.dl.gmu.ac.ir http://link.springer.com Springer/springer

-------- http://www.cochranelibrary.com The Chochrane Collaboration

------- http://www.studentanatomy.net/new_home.aspx Primal Pictures primal pictures logo
------ http://ulrichsweb.serialssolutions.com Ulrich

E-Books

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/books Clinical key for Nursing/Elsevier clkn

 http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/books

Clinical Key/Elsevier

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://search.proquest.com

Proquest/Proquest

 

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

http://www.gmu.ac.ir/images/thumbs/e/5e96200ff4c2c92a93d3b8bc79ea24e5.png

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access

Science Direct/Elsevier

E-Journals

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

--------- http://ulrichsweb.serialssolutions.com Ulrich
http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/journals
 
Clinical key for Nursing/Elsevier clkn

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://www.sciencedirect.com/science/journals

Science Direct/Elsevier

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

http://www.gmu.ac.ir/images/thumbs/e/5e96200ff4c2c92a93d3b8bc79ea24e5.png

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://link.springer.com

Springer/springer

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 http://www.dl.gmu.ac.ir

http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/journals

Clinical Key/Elsevier

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 http://www.scopus.com

Scopus

Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/multimedia
 
Clinical key for Nursing/Elsevier clkn

http://www.dl.gmu.ac.ir

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia

Clinical Key/Elsevier

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

http://www.dl.gmu.ac.ir

 http://www.sciencedirect.com

Science Direct/Elsevier

Evidence Based Medicine & Nursing Resources (EBM)&(EBN)

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/evidence_based_nursing_monographs Clinical key for Nursing/Elsevier clkn

 http://www.dl.gmu.ac.ir

https://www.clinicalkey.com/#!/

Clinical Key/Elsevier

http://www.dl.gmu.ac.ir http://gateway.ovid.com/autologin.html Ovid/Wolter Kluwer

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 http://www.uptodate.com/contents/search

 Up To Date/Wolter Kluwer

------

 http://www.cochranelibrary.com

The Chochrane Collaboration

Drug Information

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/drugs
 
Clinical key for Nursing/Elsevier clkn

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 https://www.clinicalkey.com/#!/browse/drugs

Clinical Key/Elsevier

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 http://www.uptodate.com/contents/drug

Up To Date/Wolter Kluwer

Clinics

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/clinical_updates Clinical key for Nursing/Elsevier clkn

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 https://www.clinicalkey.com

Clinical Key/Elsevier

Medical Protocols

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 http://link.springer.com/search?facet-content-type=Protocol

Springer/springer

 

 http://www.dl.gmu.ac.ir

 http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

 http://www.gmu.ac.ir/images/thumbs/e/5e96200ff4c2c92a93d3b8bc79ea24e5.png

CME

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir

 https://www.clinicalkey.com/#!/cme

Clinical Key/Elsevier

 

Interactive Skills & Procedures & Scales & Calculators

Educational Documents

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/skills Clinical key for Nursing/Elsevier clkn
http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/procedures Clinical key for Nursing/Elsevier clkn
http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/calculators/categorized Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/scales Clinical key for Nursing/Elsevier clkn
http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/core_measures Clinical key for Nursing/Elsevier clkn

GuideLines&Patient Education

Educational Documents URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name Logo
http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/patient-education Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/nursing_practice_guidelines Clinical key for Nursing/Elsevier clkn
http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/patient_handout Clinical key for Nursing/Elsevier clkn

Labs

Educational Documents URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name Logo
http://www.dl.gmu.ac.ir https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/labs Clinical key for Nursing/Elsevier clkn